Mặt bằng phân lô

  • Thủ tục giao đất: dự án đã được UBND Thành Phố giao đất theo quyết định số 256/QĐ-UB ngày 20/01/2004 và quyết định điều chỉnh số 5222/QĐ-UBND ngày 15/11/2006.
  • Quy hoạch chi tiết: dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 10/05/2010.
  • Nghĩa vụ tài chính: đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất.

Các mẫu nhà